Vinterskoj med vinterfåglar

Vy från kuggeboda hamn

Sedan cirka 25 år tillbaka har Gö halvön vinterinventerats i en så kallad punktinventering. Man genomför inventeringen vid 20 på karta fastlagda punkter och räknar allt man ser och hör under fem minuter. Inventeringen skall ske mellan jul och trettonhelgen. Under de senaste 15 åren har Rolf Larsson haft ansvaret för den här rutten som kallas för Gö rundan. Under ett antal år har jag haft förmånen att följa med på inventeringen, dels för sällskap men också för att två räknar bättre än en. Gö rundan har många olika biotoptyper, exempelvis inne i små byar som Yxnarum men även ute vid kusten som Torkö bron och Kuggeboda hamn.


Vinterflock med vigg


Vy från Torköbron

Det inventeras också vid flera mindre barrträdbestånd. Det kan vara lockande att bara fastställa sk ”bra” fågellokaler på kartan, men det är också fascinerande att se skiftningarna på de andra punkterna som förändras mer, tex hur nya ägare till fastigheter kan påverka beståndet av fågel. Den ena ägaren matar på vintern den andra inte osv. Under årets inventering noterades 4857 olika individer av 51 olika arter, vilket är en bra notering. Det som var slående i år var den förhållandevis goda tillgången på trastar. Fyra arter trast noterades, björk, kol, rödvinge och dubbeltrast. Bästa lokalen vad beträffar individer var Kuggeboda hamn, där hela 3450 individer räknades in, varav 2500 vigg men även 137 salskrakar och tre havsörnar. Vid Köpeviken hittades en snatterandshane, ingen vanlig vinterfågel i Blekinge. Vinterinventering genomförs över hela landet av olika inventerare och sammanställs och hålls ihop av Ekologihuset i Lund. Om ni vill ha lite Vinterskoj så anmäl er till vinterinventering.


Rolf sammaställer protokollet

Text och foto: Hans Evefalk