Vy över Utklippan

 
 

Läge och biotop
Utklipporna består av två större öar, Södraskär och Norraskär, samt några mindre skär av vilka Mellanskär och Degerhuvudet är de största. Utklippan ligger 16 km sydväst om  Torhamns udde. Öarna består av klipphällar med mycket sparsam vegetation. I den gamla fyrträdgården växer dock knäckepilar. För övrigt förekommer bara några smärre buskage av hagtorn, slån och nyponbuskar. Alla träd och buskar är hårt tuktade av vinden. I strandfloran ingår de i Östersjön sällsynta havsstrandväxterna strandkål och vejde. Trift och styvmorsviol är de vanligaste förekommande örterna. På Norraskär är en gästhamn belägen. På norra delen av Södraskär finns en serie med jättegrytor, som svarvats i berget av vågorna. 

Fågelstationens historia  

Ringmärkningsverksamheten på Utklippan påbörjades 1964 i liten skala. Sedan fyren avbemannades 1972 hyr KOK en av fyrvaktarbostäderna, som alltså inhyser Utklippans fågelstation. Fram till och med 2004 har 319 504 fåglar av 194 arter ringmärkts på Utklippan.

Verksamhet 
På Utklippan har 298 arter påträffats, vilket är en mycket hög summa med tanke på att ett flertal vanliga fastlandsarter aldrig når Utklippan. 

     Häckfåglar: Häckfågelfaunan består av gravand, gräsand, småskrake, vigg, svärta, ejder (222 par 2014), tordmule (koloni på ca 100 fåglar) strandskata, rödbena, gråtrut, silltrut (ca 10 par häckar numera, 1975 häckade hela 225 par), havstrut, silvertärna, stare, kråka, skärpiplärka och hussvala.

     Sträckfåglar: Lokalen är mycket väderkänslig, men vid rätta väderbetingelser rastar både vår och höst ansenliga mängder tättingar. Vid toppdagarna har det ringmärkts över 1 300 fåglar. Den absoluta toppdagen hittills inträffade 26.9.1992 då 1 721 fåglar försågs med ring.

      Sjöfågelsträcket på våren passerar oftast nära fastlandet vilket gör att Utklippan normalt sett ligger utanför sträckleden. På hösten är Utklippan en alldeles förträfflig lokal för att beskåda sjöfågelsträcket bl a passerar vitnäbbad islom, praktejder, bredstjärtad labb och tretåig mås regelbundet.

     Vinter: Utklippan är av förklarliga skäl sällan besökt under denna årstid. En del spännande observationer har dock gjorts; upp till 75 skärsnäppor har noterats. Sillgrissla, tordmule och svart rödstjärt har påträffats.

     Tillfälligt: svartnäbbad islom, stormsvala, rödhalsad gås, vitögd dykand, jaktfalk, fjällpipare, brednäbbad simsnäppa, svarthuvad mås, tärnmås, vitvingad tärna, lunnefågel, tornuggla, fjälluggla, biätare, korttålärka, rostgumpsvala, större piplärka, citronärla, alpjärnsparv, vitstrupig näktergal, sydnäktergal, ökenstenskvätta, ringtrast av rasen alpestris, träsksångare, fältsångare, vattensångare, gråsångare, sammetshätta, rödstrupig sångare, videsångare, brunsångare, bergsångare, ökensångare, rödhuvad törnskata, rosenstare, tallsparv, klippsparv, gyllensparv, och svarthuvad sparv.

Sevärdheter
Utklippan blev 1988 naturreservat. Fyrbyggnaden på Södra skär uppfördes 1840 av straffångar. Fyren var bemannad ända fram till 1972. I hällkaren på ön förekommer både stinkpadda och grönfläckig padda.

 

 

 


Skärpiplärkan är en karaktärs-fågel för öarna och skären här i det yttersta havsbandet.

Den grönfläckiga paddan har på Utklippan en av landets få kolonier.


Det finns också en stor gråsäls-koloni här ute (ca 500 djur)


Länge hade Utklipporna en av Östersjöns största silltruts-kolonier. I dag häckar här dock endast enstaka par.


Ringmärkning bedrivs under vår och höst. Tusentals fåglar ringmärks varje år. På bilden en rosenfink.

Litteratur
Lindell, L. 1976. Utklippans häckfågelfauna. Fåglar i Blekinge 12: 226-231.
Mattsson, L. 1976. Utklippan - en utpost i havet. Fåglar i Blekinge 12: 216-225.
Tägtström, I, & Strömberg, G. 1977. Ornitologisk verksamhet på Utklippan 1964-76.
Fåglar i Blekinge 13:206-217
Widgren, Å. 1999. Floran på Utklippan. Blekinges Natur 1999:55-65