Rapport från Utklippans och Torhamns Fågelstationer 2009
 
Rolf Larsson, Tony Svensson och Ivar Tägtström

 

Fågelstationen på Torhamns udde var sporadiskt bemannad från slutet på mars till slutet på oktober. Totalt ringmärktes 5280 fåglar av 70 arter. De tre vanligaste var kungsfågel, rödhake och lövsångare. Den förra året så vanliga blåmesen visade sig vara sparsamt fångad detta år, liksom övriga mesarter.

 

Utklippan var i huvudak bemannad under april-juni och augusti-oktober. Förra årets tordmuledrive följdes upp men tyvärr visade det sig att vi var för tidigt ute. Endast en unge kunde förses med ring – de andra var för små eller ännu ej kläckta. Totalt märktes 9895 fåglar av 100 arter med kungsfågel, rödhake och lövsångare som de vanligaste. Bland de lite mer ovanliga kan nämnas svarthuvad sparv och brunsångare.

 

Under året inkom 152 återfynd/kontroller av 49 arter.

 

Följande fyra projekt ingår i länsstyrelsens program för miljöövervakning: kentsk tärna, ejder, forsärla och strömstare.

 

Kentsk tärna

 

I juni ringmärktes 37 ungar i Blekinges enda koloni med kentsk tärna på Norrören i Pukaviksbukten. Kolonin beräknades bestå av 90 häckande par. Dessvärre påträffades 50 döda ungar i samband med ringmärkningen. Av dessa var 35 nydöda och bara ett fåtal ungar låg kvar i bona. Vad som orsakade ungarnas död är oklart men ett kraftigt regn några dagar före besöket kan vara en orsak.

 

Ejder

 

För 26:e året i rad inventerades ejderpopulationen på Utklippan. 151 ådor konstaterades häcka. Det är en glädjande uppgång jämfört med 2008, då bara 69 ådor låg på ägg. 2009 års siffra ligger något över antalet häckande ådor år 2007 men fortfarande är det en bra bit kvar till rekordåret 1994 med 243 ådor. 2009 – till skillnad från 2008 - sågs inga döda eller döende ejdrar längs Utklippans stränder. Under sensommaren gjordes en omfattande röjning på framför allt Norraskär. Återstår att se om ejdrarna påverkas av denna röjning positivt eller negativt.

 

 

Forsärla

 

15 lyckade häckningar, 2 troliga häckningar och 5 häckningsförsök/misslyckade häckningar kunde konstateras. I projektet ingår bara förstakullar. 2007 var antalet lyckade häckningar 16 st. Populationen verkar alltså vara stabil. Sammantaget ringmärktes 75 ungar. Det är lika många som år 2007.

Häckningar/häckningsförsök förekom i följande åar: Vilshultsån 1, Orlundsån 3, Mörrumsån 3, Mieån 6, Årydsån med fl 2, Bräkneån 2, Vierydsån 2, Listerbyån  1, Nättrabyån 1 och Lyckebyån 1.

         På en av lokalerna Östafors kunde inte heller i år någon häckning påträffas. Lokalen har radikalt försämrats för forsärlorna på grund av restaureringen, som innebar att nästan alla gamla stensättningar revs bort.

 

 

Strömstare

 

En tidig vår och varm april gav hopp om ett bättre häckningsresultat än fjolårets. Nu liksom då konstaterades endast  två aktiva häckningar med 4 resp. 2 pulli. En av häckningarna var på samma lokal som i fjol. Två helt färdigbyggda bon påträffades samt två avbrutna bobyggen i ett tidigt stadium, troligen beroende på avsaknad av partner. Samtliga häckningar/försök var i holkar. Holkarna rensas under sensommaren och hösten på gamla bon, inte bara av strömstare utan ofta av forsärla och gärdsmyg.

         Som så många gånger tidigare startade höstsäsongen upp vid gamla åfåran i Fridafors där ett flertal strömstarar brukar befinna sig under sträcket. Denna gång påträffades endast två av vilka en fångades och märktes.

         Tiden fram till Jul ägnades åt inventering (det sistnämnda verkar vara helt främmande för de flesta fågelskådare), samt fångst i samband med övernattning under broar vilket gav ett resultat av 31 nymärkningar och 12 kontroller.

         Sammanlagt märktes under kalenderåret 2009 33 vuxna och 6 boungar. 14 kontroller gjordes av vilka 2 var norska. Den ena för fjärde året i följd.