Rapport från Utklippans och Torhamns Fågelstationer 2007
Rolf Larsson, Olof Persson, Tony Svensson och Ivar Tägtström

 

Utklippans Fågelstation

Under 2007 fortgick verksamheter vid Utklippans Fågelstation i stort sett i samma mönster som den gjort de senaste åren, med bemanning från sen april till juni, ett par sensommarveckor, samt från halva september och oktober ut. Totalt bemannades ”Klippan” under 122 dagar, av sammanlagt 40 personer och en hund under år 2007. Fångsten blev 13470 fåglar av 89 arter.

Under sensommaren påbörjades fasadbyte på det hus som stationen ligger i, vilket fick till följd att de holkar och bohyllor som fanns på huset, revs ned, och senare behövde sättas upp igen. Övrigt kan nämnas att öns byggnader och byggnadsverk fick en ”ansiktslyftning” i form av renovering och upprustning,  bl.a byttes brunnslocken. Militärens gamla barack tog även steget fullt ut att bli Utklippans nya vandrarhem.

 

Vårsäsongen (21/4-9/6)

Stationen bemannades kontinuerligt under våren, sammanlagt 50 dagar. Säsongen började bra med en toppdag redan den 24 april, då hela 751 fåglar fångades och ringmärktes. Denna följdes av flera bra dagar för att sedan fortsätta in i en ganska medioker majmånad. Summan för de tio dagarna i april blev hela 1671 fångade fåglar.

Under maj fångades sedan endast 2256 fåglar vilket ger 72,8 fåglar/dag, en siffra som kanske mer skulle passa under juni ett år med normal fågeltillgång. De nio dagarna i juni gav 449 fåglar. Totalt gav våren 4376 ringmärkta fåglar.

Under början av maj inventerades även Utklippans ejderbestånd, och det konstaterades att det verkar som om ejdern för en ganska tynande tillvaro på öarna. 144 ruvande ejderhonor påträffades (Degerhuvudet borträknat), magert resultat jämfört med toppåren 1994 och 1998 då 225 resp. 223 honor påträffades. Så sent som 2006 hittades 186 ådor.

Som vanligt fångades ett antal arter som anses lite halvroliga. Bland dessa kan nämnas en knölsvanshane, en flodsångare, två busksångare, två kungsfågelsångare (23/5 samt 2/5) och en hane halsbandsflugsnappare. Ett nytt maffigt dagsrekord levererades även under våren, nämligen det för mindre flugsnappare. 19 fåglar fångades den 17:e maj.

Ett fenomen som syntes under våren efter många års frånvaro var den KOK-exkursion som gjordes den 5-6 maj, med fem deltagare.

Även en del anmärkningsvärda observationer gjordes och två nya observationsarter för ön sågs, ägretthäger och brun glada. Dessa med två dagars mellanrum i början av maj. I övrigt kan nämnas en 3K svarthuvad mås, en rastande tofslärka, en gulärla av den vackra rasen feldegg, sex svartkråkor, en utfärgad hona rosenstare samt en sjungande kornsparv.

 

Höstsäsongen (11/8-1/9, 13-16/9, 22/9-27/10)

En hyfsad höstsäsong invigdes den 11:e augusti och varade sedan under 62 bemanningsdagar fram till den 27:e oktober med en summa på 9019 märkta fåglar. Dessa var fördelade på 1729 i augusti, 3033 i september och 4257 i oktober. Avsaknaden av ostliga vindar under större delen av september och oktober gav förhållandevis låga dagssummor och väldigt få ”östliga juveler” som annars brukar fångas under dessa månader.

Liksom under de senaste åren räknades sälarna på och kring öarna, och som mest 116 gråsälar noterades, varav ett flertal kutar.

Ringmärkningsarbetet bjöd i vanlig ordning på en del läckerbitar. Bland dessa märks tre tornfalkar, en havstrut, en kustpipare, två morkullor, fem varfåglar, trots ”fel” vindar två taigasångare och årets höjdpunkter: en mindre hackspett som fångades den 23/10 samt den isabellatörnskata som vackert försågs med ring den 26 oktober. Den senare stannade på ön ytterligare några dagar, och som Blekinges andra fynd drog den en viss publik trots datum och otillgängligt läge. De två sistnämnda nya ringmärkningsarter för stationen.

På obs-sidan märks under hösten en ung kungsörn, en sträckande fjällgås, två rödhalasade gäss, en tretåig mås, fyra bredstjärtade labbar, en sandtärna, en rastande kornknarr, en berglärka och sist och förmodligen minst: en skäggmes. Två uddaarter, och även nya obsarter, som sågs på sydsträck var en amerikansk kopparand (Blekinges tredje) och en svart svan.

 

Arter som fångades i stora antal var sparvhök med 57, björktrast med 11, hela tre dubbeltrastar, mindre flugsnappare 40 samt stare med 100 ringmärkta fåglar.

 

Torhamns Fågelstation

Vårsäsongen startades med den sedvanliga stationsöppningen den 25 mars, och fortsatte fram till den 25:e juni, då ladusvalans ungar märktes på stationen. Totalt bemannades Torhamns Udde 43 dagar under våren, framför allt helger samt tisdagar och torsdagar. Totala fångstsiffran för våren blev 1079 fåglar.

Bland dessa kan nämnas mindre flugsnappare 1, halsbandsflugsnappare 1 samt gräshoppsångare 1. Tråkigt nog fångades endast en enda höksångare och tre rosenfinkar, dåliga siffror.

Dock gjordes några roliga observationer under säsongen, och nämnas bör väl följande; två sydsträckande havssulor (14/4), tereksnäppa (20-21/5), brun glada (26/5), en biätare vid kvarnen (30/6) samt en långstannande stripgås som dök upp i mitten av juni.

 

Ringmärkningen under hösten startade redan den 20/7 och säsongen avslutades den 28/10. Totalt bemannades stationen 65 dagar mellan juli och oktober, och 3702 fåglar fångades (jul. 312, aug. 750, sep. 1303, okt. 1337).

Bland dessa kan nämnas småsnäppa 2, enkelbeckasin 1, gröngöling 1 samt spillkråka 1, mindre hackspett 5, dubbeltrast 1, höksångare 1, kungsfågelsångare 1, varfågel 1,samt rosenfink 4.

Under hösten sågs bl.a. biätare (5/8), dammsnäppa 1 (26/8), kattuggla 1 (1/9), aftonfalk 1 1k (4-5/9), mandarinand 1 (11/9), taigasångare 1 (2/10) samt avslutningsvis en ung kungsörn den 8/10.

Den 7 oktober anordnades fågelskådningens dag på Udden, och efter annonsering i länets tidningar så dök en del folk upp och lärde sig mer om hur och varför vi ringmärker fåglar.

Totalt fångades 4781 fåglar av 69 arter på Torhamns fågelstation år 2007. Detta får ses som ett godkänt resultat, och liksom på Utklippan gav avsaknaden av ostliga vindar under hösten förhållandevis låga fångstsiffror.

16 personer var under året behjälpliga i stationsarbetet.

 

Särskilda projekt


Ejder

Ejderbeståndet på Utklippan inventerades för 24:e året i rad i början av vecka 19. Sammantaget räknades 144 häckande ådor in på Södraskär, Norraskär och Hamnskär. Degerhuvudet kunde inte inventeras på grund av vädret. Jämfört med 2006 har antalet häckande ådor minskat med 42. Det är en nergång med 23 procent. Antalet häckningar har inte varit så lågt sedan 1991och 1992. Orsaken till nergången är inte känd.

 

Forsärla

På grund av den tidiga våren skred forsärlorna till häckning mycket tidigt. I flera fall hade ungarna redan flugit ut ur boet vid den första inventeringsrundan. 18 häckningar och 3 troliga häckningar kunde noteras i Orlundsån, Mörrumsån, Mieån, Bräkneån, Vierydsån, Nättrabyån och Lyckebyån. På 4 lokaler misslyckades häckningen. Sammantaget kunde 72 boungar ringmärkas. Årets resultat är det bästa både när det gäller antalet häckningar och ringmärkta ungar sedan miljöövervakningsprojektet inleddes.

 

Kentsk tärna

Blekinge har åter ett par kolonier med kentsk tärna. Den gamla kolonin på Norrören i Pukaviksbukten mer än fördubblades jämfört med 2006. Antalet häckande par uppskattades till 120. 2006 fanns ca 50 par. 155 tärnungar kunde ringmärkas.

Den andra kolonin etablerades på norra änden av Långaskär utanför Konungshamn. Där räknades 40 bon in i samband med ringmärkning av totalt 43 ungar.

 

Strömstare

Så är då det 16:e året till ända i det så kallade ”Projekt strömstare”, där arten ingår som del av länsstyrelsens miljöövervakningsprogram.

      Under dessa år har 1479 strömstarar ringmärkts i Blekinge från slutet av oktober t.o.m. mars. Under häckningstid dessutom 715 boungar och 25 vuxna. Under denna period har 820 kontroller gjorts av vilka 100 inte varit egna märkningar. Om flera kontroller av samma individ görs under säsongen så räknas det bara som en.

      Kontroller av individer märkta i Sverige utanför länet är följande: Skåne 14, Småland 30, Öland 1, Gotland 4, Östergötland 12, Södermanland 1, Uppland 1, Dalarna 4, Hälsingland 1, Härjedalen 2.

      Fördelningen av utländska kontroller är: Norge 22, Polen 6, Lettland 1.

Toppåren var i slutet av 90-talet, sedan dess har kurvan sakta dalat fram till 2004-05. Den kalla och snörika vintern 2005-06 halverade beståndet och någon ökning kunde inte noteras under vintern 2006-07.

      Positivt var att våren inskred tidigt och blev förhållandevis mild vilket innebar att fem häckningar påträffades och samtliga fullföljdes. Ett hyfsat antal med tanke på så få övervintrare. Redan innan april månads utgång kunde samtliga kullar märkas. Vid endast en lokal deltog hanen i samband med matning av ungar. Alla häckningar var i holkar vid tidigare häckningsplatser. Kullgenomsnittet var 4,2.

      En marginell ökad förekomst kunde skönjas under hösten och av 14 nymärkta var 12 årsungar. Något som understryker ett bättre häckningsår än 2006.

      Tre s.k. främmande kontroller gjordes av vilka två  var norska och en från Dalsland. den sistnämnda märkt 20/10 kontrollerades 22/11 i en liten bäck öster om Kättilsmåla.