Ringmärkningsrapport för Torhamns

och Utklippans fågelstationer 2006

 

 Rolf Larsson, Tony Svensson &

Ivar Tägtström

 

 

Våren

När fågelstationen på Torhamns udde öppnade för säsongen den 26 mars höll kung Bore fortfarande sitt stadiga och långvariga grepp om Blekinge. Bara några dagar senare kom det efterlängtade väderomslaget. Vi fortsatte vår strävan att ha stationen bemannad alla lördagar och söndagar samt helgdagar. Också på de flesta tisdagar och torsdagar förekom ringmärkning. Sammantaget var fågel-stationen bemannad 41 dagar under perioden  26 mars – 8 juni och 887 fåglar av 50 arter försågs med ring.


Bland de mer anmärkningsvärda fångsterna var grågås 1, gök 1, göktyta 5, ringtrast 1, höksångare 2, mindre flugsnappare 1 och ortolansparv 1.

 

På Utklippan gjordes ett första besök för året den 27 januari då vattenpiplärka observerades för första gången. Den 29 april var det dags att öppna stationen. Den var sedan bemannad kontinuerligt med undantag för ett par dagar till den 15 juni, sammanlagt 47 dagar. 73 fågelarter försågs med ring och antalet ringmärkta fåglar uppgick till 3833.


Under andra veckan i maj genomfördes den traditionella räkningen av häckande ådor. Resultatet blev 192 st., vilket är en uppgång från 182 år 2005 och 175 år 2004. Det var det 23:e året i rad som inventeringen genomfördes. Den ingår i länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram.


Anmärkningsvärt många småskrakar, 5 st., och nattskärror, 11 st., kunde ringmärkas. En annan art som uppträdde ovanligt talrikt var sävsångare, 9 st. Å andra sidan var siffran för rosenfink dålig, bara 10 exemplar, likaså ortolansparv, ett enda exemplar. Ny märkart för stationen blev en citronärla som försågs med ring den siste maj.


Övriga noterbara fångster: lärkfalk 1, ringduva 1, göktyta 4, fältpiplärka 1 (30/4), svart rödstjärt 5, gräshoppssångare 3, busksångare 1 (12/6), höksångare 2, brandkronad kungsfågel 1 (22/5), mindre flugsnappare 8 och hybrid av halsbandsflugsnappare och svartvit flugsnappare 1.

 

Hösten

För första gången på många många år var stationen på Torhamns udde bemannad så gott som dagligen från den 1 augusti till den 28 oktober då stationen stängdes för säsongen. Några dagar föll bort på grund av mycket dåligt väder. Be-manningen uppgick till 83 dagar under andra halvåret av 2006. Under denna tid ringmärktes 58 arter och 4197 fåglar försågs med ring. Under hela 2006 märktes 5084 fåglar av 67 arter på Torhamns udde – en siffra som inte uppnåtts på många år. Och stationen var bemannad 124 dagar under året.


Den stora sensationen på Torhamns udde var den bergsångare som ringmärktes den 9 september och som orsakade en mindre invasion av kryssare.


Ovanligt stora märkarter denna höst var svarthätta med hela 465 fåglar och  törnskata med 141 exemplar. Också göktyta hade goda siffror – 12 st., likaså trädpiplärka 39 st. och sparvhök 14. Andra noterbara märkningar var grågås 1, tornfalk 1, ljungpipare 1, nattskärra 1, mindre hackspett 2, sävsångare 3,  hök-sångare 1, kungsfågelsångare  1, taigasångare 2 och mindre flugsnappare 7.

 

Stationen på Utklippan var under hösten bemannad under följande tider: 26/7 – 29/7, 8/8 – 18/8, 26/8 – 2/9 och 16/9 – 28/10, sammanlagt 66 dagar. Under dessa märktes 9 207 fåglar av 81 arter. Totalsiffran för hela 2006 blev 13 040 av 90 arter. Sammantaget var Utklippan bemannad 113 dagar under året.


Sparvhökarna gick till som aldrig förr. 84 sparvhökar märktes på hösten och med de 9 som fångades på våren sattes ett nytt årsbästa - 93. Också sävsångarna var ovanligt talrika, hela 15 exemplar.


Mer anmärkningsvärda märkningar var prutgås 4 (17/10), småskrak 2,  tornfalk 2,  stenfalk 2, lärkfalk 1,  turturduva 1 (25/9), gök 1, pärluggla 2, göktyta 4, svart rödstjärt 4,  gräshoppssångare 8, höksångare 3, kungsfågelsångare 2, taigasångare 2,  mindre flugsnappare 9, hybrid av halsbandsflugsnappare och svartvit flugsnappare 1, sommargylling 1 (26/8),  varfågel 2,  grönfink nytt dagsrekord med 174 den 25/10 och lappsparv 1.

 

 

Särskilda projekt

 

Kentsk tärna

Den enda kolonin med kentsk tärna i Blekinge finns sedan 2003 på Norrören norr om Norjegryt i Pukaviksbukten. Den ligger i anslutning till en stor skratt-måskoloni. Antalet par kentska tärnor uppskattades till 50; 78 boungar kunde ringmärkas.

 

Strömstare

Den 26 december slog vintern till med ett sammanhängande snötäcke runt 50 cm långt in i mars. Detta omintetgjorde fångst och inventering under januari-februari. Ett stickprov på 15 övernattningslokaler gjordes den 29 mars, vilket gav endast sju påträffade individer, något som talar för en kraftig minskning under vintern.


En lång och kall vinter bidrar oftast till ett lågt antal häckningar i södra Sverige. Men att det skulle bli en sådan djupdykning denna vår var ändå överraskande. Endast en häckning påträffades! Detta kan jämföras med åren 1998-2002 då antalet häckningar låg mellan 20 och 25. Häckningen var på en ny lokal i Vilshultsån i norra delen av Olofströms samhälle. Den 2 maj fanns det två ägg i boet. Den 11 maj fanns i boet fyra kalla ägg. Någon hona påträffades inte på lokalen, vilket talat för att häckningen misslyckats. För första gången i projektets 16-åriga historia blev ingen kull ringmärkt i Blekinge!


Spänningen var därför stor angående hur stort antal strömstarar som skulle uppenbara sig under hösten. Mängden nederbörd som föll, framför allt under november, innebar att många små vattendrag inte längre var små, vilket bidrog till att fångstmöjligheterna försämrades. Följaktligen föll den mest potentiella fångst-lokalen, Gamla Åfåran i Fridafors, bort redan i början av november.


Farhågor om fortsatt tillbakagång av övervintrande strömstarar besannades ytterligare. Vid de tre broar som fångst av övernattande strömstarar görs under hösten påträffades sammanlagt fem individer. Motsvarande summa förra hösten var tio. Vid de 80 övernattningsplatser som kontrolleras varje höst påträffades 35 exemplar. Motsvarande inventering i fjol gav 48.


Våra övervintrande strömstarar i Blekinge kommer huvudsakligen från Norge, m a o är sträckriktningen SE-NV. Även norrmännen har märkt en nedåtgående numerär av beståndet. Vad orsaken beror på får framtiden utvisa, men under de tre senaste säsongerna har trenden varit starkt nedåtgående. Detta gäller såväl för antalet övervintrande som antalet häckande fåglar.

Under hösten fångades två s k främmande strömstarar, en med norsk ring och en med polsk. Något som satte piff på tillvaron!

 

Forsärla

Det ovanligt höga vattenflödet i Blekinges åar långt fram på våren försvårade inventeringen av forsärla. Inventeringen som ingår i länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram visade i alla fall att antalet troliga och konstaterade häckningar var normalt – även om inte alla “säkra“ häckplatser kunde inspekteras noga. Antalet konstaterade häckningar var 11 och de fanns i Holjeån, Orlundsån, Mörrumsån, Mieån, Hällaryd, Bräkneån, Vierydsån, Nättrabyån och Lyckebyån. Antalet ringmärkta boungar, 28, var ovanligt lågt. Det berodde på att det inte gick att nå flera boplatser på grund av vattenföringen.