Ringmärkningsrapport för Torhamns

och Utklippans fågelstationer 2005

 

Rolf Larsson, Tony Svensson &

Ivar Tägtström

 

Våren

 

Torhamns udde

Säsongen inleddes den 27 mars och avslutades den 26 maj. Under denna period bedrevs ringmärkning under 27 dagar och 489 fåglar av 32 arter ringmärktes. Bland de mer anmärkningsvärda fångsterna noterades göktyta 1, mindre hackspett 1, sidensvans 1 och rosenfink 1.

 

Utklippan

Stationen öppnades den 23 april och var kontinuerligt bemannad till den 3 juni – sammanlagt 42 dagar. Under vårsäsongen ringmärktes 3 262 fåglar av  62 arter.

Traditionsenligt genomfördes en inventering av Utklippans population av ejder. Det var 22:a året i rad som inventeringen gjordes. 182 häckande ådor räknades in. Inventeringen ingår i länsstyrelsens regionala miljöövervaknings-program. Dessutom inventerades antalet häckande gråtrutar på Södraskär, Mellanskär och Norraskär. Sammanlagt 334 häckningar konstaterades. På Södraskär räknades dessutom antalet ägg per kull. Denna undersökning genomfördes på uppdrag av Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelsen. Den ingick i den stora undersökningen för att försöka klarlägga orsakerna till fågeldöden.
 

På uppdrag av Naturhistoriska riksmuseet och länsstyrelsen räknades Ut-klippans sälar. Som mest  fanns 103 sälar på  Degerhuvudet och småskären intill.


Den 28 april drabbades Utklippan av ett mindre oljeutsläpp, som sanerades av kustbevakningen och räddningskåren i Karlskrona. Som tur var drabbades bara ett fåtal fåglar av oljan.


Bland de mer noterbara fångsterna  är gravand 1, ringduva 1, turkduva 1, nattskärra 3, göktyta 3, näktergal 15 den 16/5, blåhake 34 ex varav 20 den 13/5, svart rödstjärt 7, gräshoppssångare 2, rödstrupig sångare 1 den 31/5, sävsångare 4 den 16/5, mindre flugsnappare 9, varfågel 1, steglits 2, mindre korsnäbb 3, rosenfink 12 och ortolansparv 1.

 

Hösten

 

Torhamns udde

Höstsäsongen började den 18 juli och avslutades den 30 oktober. Stationen var under perioden bemannad 63 dagar och sammantaget ringmärktes 3 265 fåglar av 54 arter. Sommaren bjöd inte på något bra väder för att fånga vadare. Antalet vadare som fångades inskränkte sig till blygsamma 6 fåglar.


En satsning gjordes för att bemanna stationen alla lördagar och söndagar under hösten. En satsning som blev en fullständig framgång. Under augusti var bemanningen på vardagar mycket god – lite sämre under september och oktober.

Bland de ringmärkta fåglarna noteras sparvhök 9, göktyta 7 (3 ex den 28/7), spillkråka 1, mindre hackspett 4, blåhake 1 den 12/9, sävsångare 2, höksångare 1, kungsfågelsångare 1 den 20/10, taigasångare 1 den 12/9, törnskata 63 och rosenfink 1.

Sammanlagt märktes 3 754 fåglar av 57 arter på Torhamns udde under 90 ringmärkningsdagar 2005.

 

Utklippan

Stationen öppnades efter sommaruppehållet den 7 augusti. De var bemannad till den 13 augusti och från den 24 till 26 augusti. Den 22 september öppnade den på nytt och var kontinuerligt bemannad till den 29 oktober. Totalt under hösten 48 dagar då 8 975 fåglar av 71 arter märktes.


Ännu en sälräkning genomfördes. Som mest sågs 62 sälar.

Vecka 40 kommer att gå till historien på grund av det anmärkningsvärda inflödet med rariteter från öst. Veckan började med en brandkronad kungsfågel den 1 okt. Den 2:e var det dags för en taigasångare och en videsångare. Den 5:e ännu en videsångare och dessutom en kungsfågelsångare samt en gransångare av den östliga rasen tristis. Den 6:e togs åter en taigasångare.


Bland övriga anmärkningsvärda fångster är prutgås 3, vitkindad gås 1, bläsand 1, kricka 1, sparvhök hela 87 ex, stenfalk 1, gök 1, svart rödstjärt 3, höksångare 1, kungsfågelsångare den 30/9, taigasångare den 26/9 och 27/9, gransångare nytt dagsrekord den 5/10 med 61, mindre flugsnappare 3, stjärtmes 11 den 11/10, steglits 3, snösiska 1 den 17/10, mindre korsnäbb 1 och dvärgsparv 1 den 23/10.

Sammantaget 12 236 ringmärkta fåglar av 87 arter under 90 dagar under 2005.

 

Särskilda projekt

 

Forsärla

På de 36 lokaler som ingår i länsstyrelsens regionala övervakningsprogram påbörjades häckning på 19 lokaler. 14 häckningar lyckades. Det är två färre jämfört med året innan. Fem häckningar misslyckades, två fler än 2004. I tre av fallen hade bona med säkerhet utsatts för predation. 52 ungar blev ringmärkta – sju färre än 2004. Antalet ägg per kull var relativt normalt 4,33 - vilket är något lägre än året innan. Häckningar förekom  i följande åar: Holjeån, Orlundsån, Mörrumsån, Mieån, Årydsån, Bräkneån, Vierydsån, Nättrabyån och Lyckebyån.

 

Kentsk tärna

Också i år fanns det bara en enda koloni med kentska tärnor i Blekinge. Den låg kvar på Norrören norr om Norjegryt i Pukaviksbukten i anslutning till den stora skrattmåskolonin där. Antalet häckande par med kentska tärnor uppskattades till ca 40. 58 boungar kunde ringmärkas och i samband med ringmärkningen kunde konstateras att det låg mycket få döda tärnungar i kolonin. 2004 var antalet döda ungar betydligt större.

 

Strömstare

Under 2005 var det fortfarande ingen ökning av övervintrande strömstarar jämfört med åren under 1990-talet.

      Stormen den 8 januari med nedfallen skog samt snöovädret den 12 februari med över en halvmeter snö bidrog till att framkomligheten till många platser försvårades. Ändå kunde den årliga kontrollen av övernattande strömstarar genomföras. Vid de 80 platser som kontrollerades under vintern för åttonde arter i rad påträffades 49 exemplar att jämföra med fjolårets 63. Snittet från de sex tidigare vintrarna har varit 72 strömstarar. För att ytterligare understryka minskningen av övervintrande strömstarar kan nämnas att vid den mest potentiella övernattningsbron i Blekinge har antalet övernattande exemplar under 1990- och början av 2000-talen varierat mellan 7 och 10. Under de tre senaste åren har antalet varit mellan 3 och 4.

      Sju häckningar påträffades i verksamhetsområdet. Fyra kullar märktes av vilka två innehöll fem ungar. De övriga två innehöll fyra ungar + ett rötägg respektive tre ungar + ett rötägg. Anmärkningsvärt är att i båda kullarna fanns en död unge i samma utvecklingsstadium som de som levde, ca sex dygn gamla. En häckninhs utsattes för predation efter konstaterande av tre nykläckta ungar samt två ägg. Vid de återstående två häckningarna sågs honan i boet. Vid nästa besök två veckor senare konstaterades kalla ägg; fyra respektive tre. Orsak till detta? Har hon omkommit eller gett upp häckningen. Båda honorna har häckat tidigare i Blekinge av vilket den ena närktes som bounge i Belganet. Båda har kontrollerats årligen sedan 2001, men ingen har påträffats under hösten något som kan tala för att de har blivit byte för t ex sparvhök, vilket inte alls är ovanligt. I samband med borensning i holkarna under sensommarn påträffades inga kvarvarande död ungar.

      Samtliga häckande honor bar ring. Fyra av dem hade färmärkts sedan tidigare som häckande av vilka en häckade framgångsrikt för 6:e gången. Vid ingen häckning deltog hannen vid matning av ungarna.

      Av sju aktiva häckningar blev slutresultatet dåligtt. Man kan undra över vilka faktorer som spelar in. Orskarena kan vara många, miljön, näringsbrist, lång vinter och kall vår, men knappast för lågt vattenflöde.