Ringmärkningsrapport för Torhamns och Utklippans fågelstationer 2003

Rolf Larsson, Tony Svensson & Ivar TägtströmVåren
Den 28 mars inleddes säsongens ringmärkning på Torhamns udde. Säsongen pågick ända till den 27 juni. Under denna tid bedrevs ringmärkning vid stationen under 40 dagar. Sammantaget märktes under våren 361 fåglar av 35 arter. Bland de mer rara fåglarna fanns en häger som märktes den 25 juni.

På Utklippan kom verksamheten igång den 3 maj. Vårsäsongen pågick oavbrutet till den 7 juni och 1837 fåglar försågs med ringar under 36 dagar.

Som vanligt inventerades Klippans bestånd av häckande ådor. Det var den 20:e inventeringen i rad; 35 ådor nymärktes och 52 kontrollerads. Sammanlagt häckade 195 par ejder.

Bland de mer anmärkningsvärda fångsterna under våren var gök 1, nattskärra 5, dubbeltrast 1 (23 maj), busksångare 1 (26 maj), rödstrupig sångare 1 (29 maj), lundsångare 7 (varav 3 den 29 maj och 2 den 3 juni), brandkronad kungsfågel 1 (21 maj), mindre flugsnappare 17, vinterhämpling 1 (18 maj, för övrigt den första av sin art märkts på våren), mindre korsnäbb 1 (28 maj) och större korsnäbb 1 (13 maj).

Hösten
Höstsäsongen kom igång på Torhamn den 6 juli och pågick till den 12 november. Sammantaget förekom ringmärkning under 67 dagar denna höst. Totalt försågs 3195 fåglar med ringar.

Sommarens vackra väder innebar att det var dåligt med rastande vadare under juli och augusti. Dock kunde en ljungpipare och en svartsnäppa förses med ringar.

Denna höst blev mer normal jämfört med hösten 2002. Stationen fick en ny ringmärkningsart. Den 30 augusti fastnade en ung aftonfalk som uppehållit sig på udden några dagar i ett av stationens nät. Andra mer notabla fångster var gök 1, höksångare 5, lundsångare 1 (1 september), halsbandsflugsnappare 2 ( 30 augusti och 1 september), varfågel 1. Ovanligt många talltitor - hela 38 stycken - ringmärktes. Christer Herremo var under säsongens slut flitigt sysselsatt med att spana efter östliga sångare. Den 24 oktober och 2 november fångade Christer två kungsfågelsångare och han satte punkt för säsongen den 12 november med en brandkronad kungsfågel.

Utklippan var bemannad under nästan hela hösten. Höstverksamheten pågick mellan den 2 och 16 augusti, 19 och 30 augusti och 6 september och 24 oktober. Under denna säsong fick 8897 fåglar av 75 arter ringar under 76 dagar.

Denna höst hade få perioder med östliga vindar. Därmed blev det aldrig något massivt insträck frän öster såsom de två tidigare höstarna. Under 2002 noterades extremt låga siffror av kungsfågel. 2003 hade kungsfågeln repat sig. Däremot var antalet trastar lågt.

I fångststatistiken sticker följande fångster ut: tornfalk 2, stenfalk 1, mosnäppa 3, kärrsnäppa 96 (varav 53 den 21 september), nattskärra 1, busksångare 1 (12 augusti), höksångare 2, lundsångare 1, kungsfågelsångare 1 (12 oktober), varfågel 2, vinterhämpling 12 samt ortolansparv 1.

Beträffande rapporteringen av återfynd är Fredrik Lennartsson och Le Carlsson värda en eloge. Fredriks flitiga skådande har resulterat i inte mindre än 18 återfynd. Les inventering av fågeldöden har gett 7 återfynd. Vi vill uppmana alla som rapporterar in återfynd till Naturhistoriska riksmuseet att också sända en rapport till Rolf Larsson, så att även dessa fynd kommer med i vår årliga redovisning.

Särskilda projekt

Forsärla
Projektet ingår i det regionala miljöövervakningsprogrammet. 36 lokaler spridda längs länets åar inventerades. Antalet påbörgade häckningar var nästan lika högt som 2002, 14 stycken (15 st 2002). Antalet lyckade häckningar, 7 blev dock betydligt lägre. Under 2002 misslyckades en enda. Antalet ringmärkta ungar blev föaktligen betydligt lägre - 27 jämfört med 63 år 2002. Dessutom var antalet ungar per kull lå 3,85 (5,42 år 2002). Anledningen till att så många häckningar avbröts/ misslyckades torde i tre fall vara predation av något slag. I ett fall var det troligen barn som rivit ut boet. I de övriga är det svårt att finna någon förklaring.

Kentsk tärna
I Blekinge fanns en koloni med kentska tärnor - Norrören - norr om Norjegryt i Pukaviksbukten. Kolonin med ca 30 par kentska tärnor häckade i skydd av en stor skrattmåskoloni om ca 1000 par; 46 boungar kunde ringmärkas.

Strömstare
Vintern: Runt mitten av december gjorde vintern sitt intåg och med låg vattenströmning och ökad isbildning försvårades fångstmöjligheterna. Följaktligen gjordes endast tre dagsutflykter under januari-februari med resultat av endast sju nymärkta. Fångstresultatet byggdes upp av nattfångster vilka visade på en ökad förekomst än under motsvarande period 2002, framför allt av omärkta fåglar.

Trots hela sex dagsutflykter i mars kunde endast 12 strömstarar räknas in, nio märktes. Under perioden januari-mars nymärktes 41 exemplar att jämföra med fjolårets 28.

Häckning: En kall vinter och sen vår bidrar oftast till ett lågt häckningsantal i södra Sverige. Fjorton aktiva häckningar kunde räknas in vilket visade sig vara ett förhållandevis bra resultat jämfört med normalt i övriga delar av landet. Endast 28 ungar kunde märkas.

Hösten: Under de sex senaste höstarna har fångstaktiviteten från det att stararna anländer i slutet av oktober och fram till jul baserat sig på tio dagsutflykter och fyra s.k. nattrace, frånsett 1999 då endast åtta dagsutflykter gjordes (se tabell).

  Dagfångst       Nattfångst    
  märkta kontroll summa märkta kontroll summa totalt
1998 31 24 55 30 26 56 111
1999 38 16 54 32 28 60 114
2000 29 19 48 27 26 53 101
2001 19 15 34 23 31 54 88
2002 37 22 59 25 18 43 102
2003 24 20 44 24 24 48 92
Summa 178 116 294 161 153 314 608


Siffrorna visar på en svag nedåtgående trend. Antalet dagsfångade och nattfångade är överraskande lika. Ett magert resultat hösten 2001 hämtades hyfsat in på nattfångsten. Den låga nattfångstsumman 2002 är resultatet av lyckade dagsfångster samma höst. Många övernattande hade fångats på dagtid.

Att kontrollsumman är större vid nattfångst beror till stor del på att många smarta individer inte låter sig fångas dagtid. Framför allt om är märkta sedan tidigare år. En del nattfångade fåglar kommer från dagrevir som man inte känner till. Exempelvis i småbäckar i myr- och mossmarker eller i täta granplanteringar.

Medeltalet i fångsträknade strömstarar de här sex höstarna är 101, fördelade på 56,5 märkta och 44,5 kontrollerade.

Rolf Larsson Pl 680A Flyet, 373 00 Jämjö
Tony Svensson Björkenäs, 373 00 Jämjö
Ivar Tägtström Djäknemåla, 371 93 Karlskrona