Ringmärkningsrapport för Torhamns och Utklippans fågelstationer 2002

Rolf Larsson

Våren
Säsongen inleddes på Torhamns udde den 25 mars och pågick fram till den 1 juni. Under denna period var stationen bemannad 25 dagar. Under dessa dagar ringmärktes blygsamma 353 fåglar av 35 arter. Bland de mera rara fångsterna var en Brandkronad kungsfågel den 12 april, en Halsbandsflugsnappare den 9 maj och en Blåhake den 19 maj.

På Utklippan började säsongen den 4 maj och pågick utan avbrott till den 1 juni. Osäkerheten om stationens vilkor kvarstod även efter att stationen bemannades för våren. Vi hade ännu inte fått något nytt hyreskontrakt. Det skulle dröja ännu några veckor och då tvingades vi acceptera ett ettårskontrakt. Ett stort steg framåt var dock renoveringen av elsystemet i byggnaden. All gammal elmaterial hade bytts ut. Också fönstren var under renovering, men bara tre var färdiga. I övriga sju fönsteröppningar satt byggskivor. Ventilationen i byggnaden var under dessa omständigheter synnerligen god.

Under vårsäsongen ringmärktes sammanlagt 2 558 fåglar av 61 arter. Bland de mer anmärkningsvärda arterna som ringmärktes var Flodsångare 29 maj, Busksångare 30 maj, Mindre flugsnappare totalt 11 ex, Mindre korsnäbb 3 ex 25 maj, 2 ex 29 maj och 1 ex 31 maj, Turkduva 1, Göktyta 2. Ny ringmärkningsart för Utklippan blev Grågås 1.

Inventeringen av ejderpopulationen genomfördes för 19:e året i rad. 20 Ejdrar nymärktes och 60 kontrollerades.

Hösten
På Torhamns udde inleddes höstsäsongen den 16 juli och avslutades den 3 november. Under perioden var stationen bemannad 59 dagar. Sammantaget ringmärktes 1 433 fåglar av 54 arter.

Under hela sommaren och hösten var de dagliga fångstsiffrorna mycket låga. Vid bara ett enda tillfälle - den 2 oktober noterades tresiffrigt antal fångade fåglar på en dag.

Mer anmärkningsvärda fångster var Duvhök 1 och Skrattmås 1 - båda fångade i samma nät samtidigt - Mindre strandpipare 1, Nattskärra 1, Göktyta 7, Mindre korsnäbb 1. Antalet trastar var lågt och antalet Kungsfåglar var blygsamt, bara 73 märkta på hela hösten.

Också höstsäsongen på Utklippan präglades av låga fångstsiffror. Stationen öppnade efter sommaruppehållet den 3 augusti och var bemannad månaden ut. Den 28 september inleddes den sista perioden som sträckte sig till den 24 oktober. Utklippan var bemannad 56 dagar på hösten och för hela året blev det 85 dagar. Sammantaget ringmärktes 4 745 fåglar av 83 arter under hösten. 2002 är ett av de sämsta åren någonsin på Klippan med sina 7 303 fåglar. För att hitta en så låg årssiffra måste man gå tillbaka till år 1985. Det mest anmärkningsvärda var det extremt låga antalet Kungsfåglar som ringmärktes (se även FBl 4/2002). Bara 105 ex kunde förses med ringar. Vart har alla Kungsfåglar tagit vägen?

Mer noterbara ringmärkningsarter var Vitkindad gås 6, Bläsand 3, Blå kärrhök 1, Tornfalk 2, Kustpipare 1 och ny ringmärkningsart för Utklippan, Dvärgbeckasin 1, Jorduggla 1, Trädlärka 1, Flodsångare 1 den 14 oktober, Höksångare 6, Lundsångare 2, Varfågel 2, Kaja 3 ex den 22 oktober, Råka 7 ex den 22 oktober, Lappsparv 1 och Dvärgsparv 1. En östlig Ärtsångare ringmärktes den 21 oktober. Invasionen av korsnäbbar nådde också Utklippan på sensommaren - 4 ex märktes i augusti.

Särskilda projekt
Kentsk tärna
Dessvärre hyste Blekinge inte någon större koloni med Kentska tärnor detta år. Det är första gången sedan 1962. Sju par häckade på Norrören utanför Norje med okänt resultat och två par började häcka på Stolp, men fick inte ut några ungar. (Rolf Larsson)

Uggleåret 2002
Året 2002 faller in i det mönster av kattuggleår, som etablerats under de senaste 15 åren i östra Blekinge. Året innan, 2001, var mycket bra. I enlighet med detta blev 2002 ett extremt dålig kattuggleår.

I Karlskrona kommun påträffades 29 kattugglehäckningar, av vilka 12 misslyckades. 5 häckningar med sammanlagt 6 ungar hittades i Ronneby kommun, av Sven Svensson. Av dessa misslyckades minst 1. Ungmedlet för lyckade kullar blev 2,31. 24 häckande honor fångades med håv vid boet.

Beguvarna häckade med minst 4 par i Blekinge. Ytterliggare 11 revir hyste uv. 2002 blev m. a. o. ett magert år även för uvarna. Sammanlagt 5 nya uvar från 3 kullar släpptes från våra 5 avelsburar. 7 återfynd av Berguv rapporterades under året, 6 från vårt eget landskap och 1 från Småland.

Hornugglorna hade naturligtvis även de ett mycket magert år. Någon större kraft har dock inte lagts ned på att leta häckningar. Samma gäller även Pärl- och Sparvugglehäckningar. Ingen hornugglekull spårades av undertecknad i samband med sökandet efter kattugglekullar. De flesta Hornugglorna var förmodligen i andra områden i norra Europa och häckade. (Conny Philipsson)

Kungsfiskare
Projekt Kungsfiskare är nu i princip nerlagt. Arten är känslig för hårda vintrar och de senaste tämligen stränga vintrarna har knäckt stammen i länet och det känns föga meningsfullt att fortsätta projektet på samma sätt som tidigare. Projektet har även utgått ur det regionala miljöövervakningsprogrammet. (Rolf Larsson)

Strömstare
Vintern: Även denna vinter var förekomsten av strömstarar mindre än under 90-talets senare hälft. Vid de 80 lokaler som besöks nattetid påträffades 54 individer att jämföra med fjolårets 68. En orsak till minskad förekomst kan återigen vara en mild vinter i kombination med rekordhögt vattenflöde under tidig höst. Något som kan missgynna stararna då deras naturliga sittplatser blir överspolade.

Häckning: Antalet häckningar i Blekinge har legat på en jämn nivå de senast fyra åren. Av 26 häckförsök var 19 aktiva; 16 kullar kunde märkas. En kull gick tyvärr ej att komma åt. Två häckningar spolierades. En troligen på grund av störning och i ett bo påträffades ungarna döda. Medeltalet ungar i de märkta kullarna var 4,68 - det högsta antalet hittills!

Förhoppningsvis ska jag i framtiden kunna ägna mer tid till studier av de häckande fåglarna. Min kännedom om strömstarar under januari - februari har gjort att ca 50 % av årets häckande var nyanlända, sannolikt från kontinenten. Men kan säkert variera från år till år.

Hösten: Vattenflödet under hösten var i år mer normal, vilket bidrog till att den alltid lika spännande gamla åfåran (Mörrumsån) vid Fridafors kunde utnyttjas till fullo. Fyra besök gjordes mellan 26.10 och 14.11 vilket gav 17 fångade individer av vilka fem var kontroller av egna märkta sedan tidigare. Av dess hade tre blivit märkta som boungar.

Förekomsten av strömstarar under hösten var om inte ännu sämre än i fjol. Detta visade sig vid den årliga nattinventering under broarna som inte nådde upp till fjolårets då sämsta resultat. Eftersom arbetsinsatsen var identisk de senast två åren med tio dagsturer och fyra nattinventeringar under samma tidsperiod ger resultatet en bra uppfattning om tillgången.

Fångstsumman blev trots detta bättre denna höst än fjolårets tack vare den goda tillgången vid Fridafors. (Ivar Tägtström)

Forsärla
Forsärleprojektet har nu tagits upp med full kraft. Projektet ingår numera i det regionala miljööverkningsprogrammet. 36 lokaler spridda längs länets åar har inventerats. Totalt konstaterades 15 påbörjade häckningar. 13 Häckningar lyckades och 1 misslyckades. Lyckade häckningar förekom vid Holjeån, Orlundsån, Mörrumsån, Bräkneån och Vierydsån. 65 boungar försågs med ring. (Rolf Larsson)