Ringmärkningsrapport för Torhamns och Utklippans fågelstationer 2000

Rolf Larsson

Våren
Den 26 mars inleddes verksamheten på Torhamns udde för säsongen, som avslutades den 4 juni. Den nya fågelstationen var på plats och den 13 april skedde en högtidlig invigning i ett av vårens sämsta väder. Gästerna kom från Sturköskolan som donerat en stor del av grundplåten till fågelstationen, Sydkustens marinkommando, Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Skogsvårdsstyrelsen och Torhamns samhällsförening, naturskyddsföreningen i länet och i Karlskrona samt VBOF. Invigningsgästerna fick bland annat beskåda en Hornuggla.

På våren skedde ringmärkning under 20 dagar. Sammanlagt märktes blygsamma 236 fåglar. Noterbar är fångsten av en Tornfalk.  På Utklippan kom ringmärkningsverksamheten igång först den 6 maj. Stationen var därefter kontinuerligt bemannad till den 3 juni, alltså 29 dagar. Under denna tid försågs 2 015 fåglar med ring. Den bästa dagen blev den 11 maj med 313 fåglar av 25 arter.

Den 8 maj fångades en Sammetshätta som utlöste en formlig invasion av kryssare till den annars så fridsamma ön. Under den följande veckan kom 204 personer ut för att beskåda fågeln. Andra mer anmärkningsvärda fångster var Vitstrupig näktergal 1, Nattskärra 2 och Tordmule 1.

Hösten
På Torhamns udde började höstsäsongen den 6 juli och den avslutades så sent som den 10 december då en Tallbit ringmärktes. Sammanlagt skedde ringmärkning vid fågelstationen under 84 dagar, totalt för året 104 dagar.

Sommaren bjöd på en skaplig tillgång på vadare. Bland annat ringmärktes Myrsnäppa 2, Gluttsnäppa 1 och Spovsnäppa 19.

Under juli, augusti och större delen av september var fångstsiffrorna förhållandevis låga. Men efter åtskilliga dagar med konstant vind från ost eller sydost började mängder med framför allt Kungsfåglar och Rödhakar att välla in från öst. Även två Kungsfågelsångare kom österifrån och kunde märkas.

Under oktober ringmärktes 2 234 fåglar på Torhamns udde. För hela hösten blev siffran 4 397. Bästa fångstdag var den 8 oktober då 333 fåglar av 12 arter märktes. Säsongen avslutades med invasion av Tallbit. Sammanlagt fångades 11 exemplar. Andra arter som ringmärktes under hösten var Gök 2 och Lundsångare 1.

Utklippan bemannades den15-22 juli, 4-12 och 15-27 augusti samt 23 september-21 oktober, 59 dagar. Under denna tid märktes 14 764 fåglar. Till att börja med var fångstsiffrorna låga men i och med de ihärdiga ostvindarna vräkte det in fågel från öst. Utklippan har aldrig någonsin upplevt en sådan invasion av fåglar. Under enbart oktober ringmärktes 11 099 fåglar !!! Under tre dagar i sträck, den 7-9 oktober, låg fångssiffrorna över 1 100 fåglar. Den 8 oktober ringmärktes 1 404 fåglar av 28 arter. Också den 14 oktober togs mer än 1 000 fåglar.

Bland rariteter som försågs med ring kan nämnas Kungsfågelsångare 3, Kungsfågel av rasen tristis 1 samt Brandkronad kungsfågel 2. Dessutom fångades och ringmärktes Fjällvråk 1, Tornfalk 1, Morkulla 2, Dvärgbeckasin 1, Jorduggla 1, Trädlärka 2, Sånglärka totalt 78 ex varav 29 ex den 6 oktober, Dubbeltrast 3, en hybrid mellan Svartvit flugsnappare och Halsbandsflugsnappare, Skäggmes 3, Stjärtmes 9 ex den 26 september, Varfågel 4, Kaja 4 och Råka 6 den 19 oktober samt Lappsparv 1.

Särskilda projekt
Storskarv
Under sommaren upptäcktes en bakterisjukdom (botulism) vilken orsakade en stor dödlighet bland sjöfåglar, framförallt i den mellersta skärgården. Denna matförgiftningssjukdom slog hårt också bland skarvarna.

I samband med en inventering och boräkning i augusti i kolonin i Hoby skärgård (Le Carlsson), i år innehållande 1 613 bon, hittades 353 döda ungar kvar i bona. Ytterliggare 43 ungar och nio vuxna påträffades döda i kolonin.

Förutom denna stora koloni finns ytterliggare två små i Blekinge. Kolonin i Karlshamns skärgård innehöll i år ca 30 par. Den i Karlskrona skärgård, väster om Senoren, bestod av 30 par. Till skillnad från 1999 lyckades häckningen i år.
(Ivar Tägtström)

Kentsk tärna
De Kentska tärnorna som under de senaste åren hållit till på Trollholmen övergav ön detta år. En koloni etablerade sig i stället på ön Stolp där ca 55 par häckade. Kolonin försvann dock av okänd anledning. Det är andra året i rad som detta inträffar.
(Rolf Larsson)

Uggleåret 2000
År 2000 faller in i det mönster av dåliga kattuggleår, som radats upp under 1990-talet i östra Blekinge. Det går till hävderna som det tredje sämsta sedan jag noggrannare började att studera ugglorna. 41 kullar hittades av vilka 23 misslyckades. För omväxling skull redovisas i år de totala siffrorna (alltså inte siffrorna för de kontrollerade kullarna). Med detta sätt att räkna blev ungmedlet för lyckade kullar 1,86 och 1,05 med de misslyckade inräknade. Antalet återfynd (6 st) var mycket magert, i all synnerhet med tanke på det stora antalet ringmärkta under 1999.

Berguvarna häckade med minst 8 par i Blekinge och alla lyckades, ett efter misstänkt omläggning, att få ut sammanlagt minst 14 ungar. Ytterliggare 9 revir hyste uv. Medelvärdet/kull blev 1,86. En av uvhonorna anföll och slog mig ordentligt i huvudet i samband med eftersök av ungarna. Det var en juste tackling utan klor inblandade. På en plats har förmodlingen uvarna påbörjat häckning. En person i grannskapet har sagt uvarna ska bort, vilket verkar att ha lyckats. Sammanlagt 7 nya uvar släpptes fråm våra 6 avelsburar. Två av årets beruvsfynd hittades i Småland. I övrigt gjordes alla kontroller och återfynd i Blekinge. Anmärkningsvärda är de tre uvar, som återfanns levande i en skorsten i Västblekinge. Hanen och honan i detta häckande par var syskon från olika årskullar av buruvar.

Mina pärluggleobservationer i år inskränker sig till ett exemplar, som hittades som byte i en kattuggleholk uppe i Svensgöl. Pärl- och Hornugglor måste ha haft ett magert år, då de är mer smågnagarberoende än Kattugglan och Berguven.
(Conny Philipsson)

 

Märkresultat:      
  Märkta pull Märkta vuxna Sammanlagt
Kattuggla 42 3 45
Berguv vilda 6 0 6
Berguv buruppfödda 0 7 7
 
Återfynd och kontroller:    
  Återfynd Kontroller
Kattuggla 6(!) 19
Berguv vilda 7 2
Berguv buruppfödda 0 3
 
Fångade häckande Kattugglor(F): Totalt antal fångade: 20
Nymärkta 1, d.v.s 5,0 %
Stationära 17, d.v.s. 85,0 %
Bytt häckplats 1, d.v.s. 5,0 %
Pullm. funnen h 1:a gången 0, d.v.s. 0,0 %
2 k, förstagångshäckare 1, d.v.s. 5,0 %


Notabelt bland återfynd och kontroller:
KONTROLLER AV KATTUGGLA år 2000 i Östra Blekinge

 

906 60 72 Märkt som pull (-) vid Emmahultasjön den 15/5 -82.
  Hittad som häckande 17 k F vid Bastasjö gård den 18/4 -98.
  Häckande som 19k vid Bastasjö gård den 27/5 -00.
  Är tillsammans med honan från från Bränteknuv,så vitt man vet, .
  Sveriges äldsta Kattuggla.
 
908 87 32   Märkt som häckande 2k vid Salterivägen, Sjuhalla den 24/4 -88.
  Häckande som 6k Sjuhalla den 18/4 -92.
  Häckande som 13k vid Verstorp den 8/4 -99.
  Häckande som 14k vid Verstorp den 17/4 -00.
 
909 40 21   Märkt som pull (F?) vid Lilla Räfsmåla den 7/5 -89.
  Häckande som 2k Svanhalla den 22/4 -90.
  Häckande som 4k vid Sibbaboda Jan Banan den 26/4 -92.
  Häckande som 5k vid Sibbaboda JB den 25/4 -93.
  Häckande som 6k vid Sibbaboda JB den 24/4 -94.
  Häckande som 7k vid Sibbaboda JB den 21/4 -95.
  Häckande som 8k vid Sibbaboda JB den 20/4 -96.
  Häckande som 10k vid Sibbaboda JB den 26/4 -98.
  Häckande som 11k vid Sibbaboda JB den 10/4 -99.
  Häckande som 12k vid Svanhalla den 29/4 -00.
  .

Kungsfiskare
Efter ett par års frånvaro som häckfågel i länet häckade Kungsfiskaren åter. Två par fanns längs Holjeån och fick ut två kullar vardera. Sammantaget ringmärktes 23 ungar och fyra vuxna. Märkligt nog stod de klassiska brinkarna i Mörrumsån tomma!
(Rolf Larsson)

Strömstare
Vintern: Åter en mild vinter med rikligt vattenflöde. Förekomsten av Strömstarar var nästan identisk med vintern 1999, så också fångstresultatet.
Häckning: År 2000 blev ett lika bra häckningsår som fjolåret med 24 påbörjade häckningar av vilka 23 ledde till äggläggning. Av okänd anledning fullföljdes inte två av dessa. 21 kullar kunde märkas, sammanlagt 88 ungar. 92 % av häckningarna var i holkar, de övriga på balk under byggnad.
Av dessa häckande fångades tolv stycken. Fyra av dem var hanar. En av dem bar norsk ring. Två var märkta som boungar i Blekinge 1997 och 1999. Den som märktes -97 häckade för andra året i följd i samma vattendrag., dock inte på samma lokal. Båda kontrollerades på häckplatsen under vintern. Tre möjligen fyra, av honorna häckade för andra året i följd. Två av dem dem på nya lokaler av vilka den ena blivit märkt som häckande i Hedmark, Norge, 1998. Åtta av de häckande försågs med gul plastring, två hanar och sex honor.
Deltagande av hanen i samband med matning av ungar konstaterades endast på fem lokaler av de 18 kontrollerade. Vid de tolv häckningarna öster om Bräkneån matade hanen endast på en lokal. Hela 65% av de häckande honorna var omärkta vilket utgör det största retursträcket från kontinenten av Strömstarar som häckat i Blekinge under projektets nioåriga historia. Anmärkningsvärt kan vara att vid samtliga lokaler där hanen fanns kvar bar denne ring, men det var inte samma hane som häckade på motsvararande lokal året innan.
Det tidigaste kläckningsdatumet var den 7 april, det senaste den 6 maj. Medeldatum för kläckningarna var i västra delen ca en vecka tidigare än i den östra. Ingen av de tre i fjol häckande (en hane och två honor) med det gemensamma födelseåret 1992, påträffades i år.
Hösten: Fångstperioden startade lördagen den 28 oktober. Resultatet blev nio fångade av vilka sju var märkta. Fem stycken visade sig vara årsmärkta boungar, två var kullsyskon. De andra märkta var de häckande hanarna som båda blivit märkta som boungar -97 och -99. En bekräftelse på att dessa Strömstarar sannolikt varit stationära i Blekinge under sommarhalvåret. Ytterliggare tre årsungar kunde senare under hösten noteras. Förekomsten av Strömstarar visade sig vara mindre än under de tre senaste höstarna. Bäst indikation på detta får man via nattinventering; 65 Strömstarar påträffades på de drygt 80-tal platser som besöktes. Under motsvarande insats i fjol påträffades 82 stycken. Vid den störst kända övernattningsplatsen (Getabron, Mieån), påträffades vid de två besök som gjordes inte en enda Strömstare. Under de fem år som fångst tidigare bedrivits där har antalet pendlat mellan sju och tio starar.
Av höstens nymärkta utgjordes 55,3% av gamla fåglar, vilket möjligen kan tolkas som ett dåligt häckningsresultat från områden där "våra" övervintrare kommer ifrån. Däremot håller kontroller av egna märkta sin numerär; 40,6% av de fångade stararna under hösten var egna kontroller.
(Ivar Tägtström)

Forsärla
Även i år har projektet gått på sparlåga. Dock har fem kullar med sammantaget 21 ungar ringmärkts. Häckningar har konstaterats i Mörrumsån, Mieån, Bräkneån och Vierydsån.
(Rolf Larsson)

Rolf Larsson, Pressarevägen 10, 373 00 Jämjöslätt