Brun kärrhök, riksinventeringsart 2010

Bakgrund

Riksinventeringar i SOF:s regi har pågått mer eller mindre kontinuerligt sedan slutet på 1950-talet och officiellt sedan 1969. Tanken är att varje år inventera en eller ett par arter där man kan förvänta sig ett bra mått på den nationella populationens storlek. Detta innebär att alltför vanliga arter går bort eftersom det är omöjligt att uppnå tillfredsställande inventeringar av sådana, och alltför ovanliga arter eftersom dessa normalt ges tillräcklig rapportering på annat sätt. Således utses arter från kategorin ”sparsamt förekommande” och med prioritet för arter som någon gång tidigare inventerats vilket möjliggör jämförelser. Brun kärrhök har tidigare riksinventerats 1958, 1969, 1979 och 1995. Mellan 1979 och 1995 expanderade arten kraftigt på de flesta håll och det är nu dags att ta reda på vad som hänt sedan dess.

Hur går inventeringen till?

För att resultaten ska bli jämförbara med tidigare inventeringar förordar vi samma inventeringsmetodik som tidigare. Regionala rapportkommittéer och föreningar bör utse regionalt ansvariga personer som får till uppgift att besöka tidigare kända och andra potentiella häckningsplatser. Dessa kontaktpersoner får sedan sammanställa resultaten och med utgångspunkt av detta göra en bedömning av det verkliga beståndet i regionen. Resultatet sammanställas under hösten och delges undertecknad.

varje regional kontaktperson kommer att ha två viktiga delar att bygga sin bedömning på. Den ena delen utgörs av riktade inventeringar där inventerarna uppmanas att göra minst ett och helst två besök per lokal under slutet av april till början av maj. Den andra delen består i spontana rapporter till Artportalen. Således uppmanas samtliga Sveriges fågelskådare att rapportera brun kärrhök häckningssäsongen 2010, och glöm inte att ange observerade häckningskriterier i samband med rapporteringen. På så vis kan vi skilja ut ströobsar från säkra respektive möjliga häckningar. All rapportering och sammanställning kommer att ske i Svalan och för att materialet ska bli någorlunda överskådligt uppmanas alla att precisera lokalangivelserna. På så vis förbättras möjligheten att fastsälla antalet par på lokaler med många rapporter.

Finns det möjlighet ser vi gärna att även vegetationstyp vid häckning anges som kategorierna bladvass, odlad mark (ex. spannmålsfält) eller annat markslag.

 

Har du frågor eller funderingar kring inventeringen? Vänligen kontakta nationell samordnare:

Kaj Svahn
Ystadsgatan 23C
214 24 MALMÖ

Tlf: 0703-524969

E-mail: kajsvahn@gmail.com