Projekt

 
  Klubbens medlemmar bedriver, förutom den pågående Atlasinventeringen, några särskilda projekt som ingår som del i Länstyrelsens regionala miljöövervakning. Förutom det som nämns nedan (texten hämtad från ringmärkningsrapporten för 2006) bedrivs också Projekt Berguv och ett kattuggleprojekt. Ett holkprojekt med bomärkning av ungar är också planerat ute på Torhamns udde.

Kentsk tärna

Den enda kolonin med kentsk tärna i Blekinge finns sedan 2003 på Norrören norr om Norjegryt i Pukaviksbukten. Den ligger i anslutning till en stor skrattmåskoloni. Antalet par kentska tärnor uppskattades till 50. 78 boungar kunde ringmärkas.

Läs mer här om kentsk tärna och om hur det står till för arten.

 


Kentsk tärna med byte.
 
  Ringmärkare Mats Jonasson åldersbestämmer staren Fågeln vägs Posering!
 

Strömstare

Den 26 december slog vintern till med ett sammanhängande snötäcke runt 50 cm långt in i mars. Detta omintetgjorde fångst och inventering under januari-februari. Ett stickprov på 15 övernattningslokaler gjordes den 29 mars, vilket gav endast sju påträffade individer, något som talar för en kraftig minskning under vintern.

En lång och kall vinter bidrar oftast till ett lågt antal häckningar i södra Sverige. Men att det skulle bli en sådan djupdykning denna vår var ändå överraskande. Endast en häckning påträffades! Detta kan jämföras med åren 1998-2002 då antalet häckningar låg mellan 20 och 25. Häckningen var på en ny lokal i Vilshultsån i norra delen av Olofströms samhälle. Den 2 maj fanns det två ägg i boet. Den 11 maj fanns i boet fyra kalla ägg. Någon hona påträffades inte på lokalen, vilket talat för att häckningen misslyckats. För första gången i projektets 16-åriga historia blev ingen kull ringmärkt i Blekinge!

Spänningen var därför stor angående hur stort antal strömstarar som skulle uppenbara sig under hösten. Mängden nederbörd som föll, framför allt under november, innebar att många små vattendrag inte längre var små, vilket bidrog till att fångstmöjligheterna försämrades. Följaktligen föll den mest potentiella fångstlokalen, Gamla Åfåran i Fridafors, bort redan i början av november.

Farhågor om fortsatt tillbakagång av övervintrande strömstarar besannades ytterligare. Vid de tre broar som fångst av övernattande strömstarar görs under hösten påträffades sammanlagt fem individer. Motsvarande summa förra hösten var tio. Vid de 80 övernattningsplatser som kontrolleras varje höst påträffades 35 exemplar. Motsvarande inventering i fjol gav 48.

Våra övervintrande strömstarar i Blekinge kommer huvudsakligen från Norge, m a o är sträckriktningen SE-NV. Även norrmännen har märkt en nedåtgående numerär av beståndet. Vad orsaken beror på får framtiden utvisa, men under de tre senaste säsongerna har trenden varit starkt nedåtgående. Detta gäller såväl för antalet övervintrande som antalet häckande fåglar.

Under hösten fångades två s k främmande strömstarar, en med norsk ring och en med polsk. Något som satte piff på tillvaron!

 

 

Forsärla

Det ovanligt höga vattenflödet i Blekinges åar långt fram på våren försvårade inventeringen av forsärla. Inventeringen som ingår i länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram visade i alla fall att antalet troliga och konstaterade häckningar var normalt – även om inte alla “säkra“ häckplatser kunde inspekteras noga. Antalet konstaterade häckningar var 11 och de fanns i Holjeån, Orlundsån, Mörrumsån, Mieån, Hällaryd, Bräkneån, Vierydsån, Nättrabyån och Lyckebyån. Antalet ringmärkta boungar, 28, var ovanligt lågt. Det berodde på att det inte gick att nå flera boplatser på grund av vattenföringen.