Nötväckan till NCC Roads

 
 
Rune Persson tar emot priset av Landshövding Gunvor Engström.                                               Foto: Mats Olsson
 
 
Årets Nötväcka (för år 2008) delades igår, den 22/6, ut på Residenset i Karlskrona. Pristagaren NCC Roads fick genom platschefen Rune Persson priset för att, på ett för fåglarna, föredömligt sätt avslutat täkten i Lörby. Motiveringen var följande:

Lörby grustag har sedan slutet av 1990-talet drivits av NCC Roads som skött täkten och utvinningen av grus samt nyligen, när täkten avslutades, genomfört  ett lyckat efterarbete.  NCC Roads får, via sin platschef Rune Persson, Blekinge Ornitologiska Förenings pris Nötväckan för 2008 för att i nära samarbete med Miljöförbundet Blekinge Väst och Länsstyrelsen i Blekinge ”tänkt till” innan de fyllde igen grustaget. Viktiga naturvärden har skapats som dessutom  inte kostat mer än ett traditionellt igenfyllande. Efterbehandlingen har gynnat de djur och växtarter som behöver öppna sand och grusytor. I det f d grustaget finns en av västra Blekinges största kolonier av backsvala, en art som annars fått det svårt vid avslutande av grustäkter. Samtidigt har det skapats en grund vattenyta som är positiv för groddjur och den sällsynta häckande mindre strandpiparen. ”

Blekinges Ornitologiska Förenings pris ”NÖTVÄCKAN” delas ut för11:e gången. Tidigare pristagare är:

1997        Bengt Nordé, för föredömligt agerande i samband med första häckningen av havsörn i  Blekinge under 1900-talet.

1998        Georg Svensson och Roland Håkansson för skötsel av slåttermader och Alf Henriksson för skyddsinitiativ av värdefull skogsmark. Båda områdena ligger i anslutning till Bräkneån.

1999        Karl-Olof Pettersson och Bo Jonasson, för föredömligt visad omsorg och aktiv hänsyn i samband med häckningen av två mindre vanliga fågelarter (mindre strandpipare och backsvala).

2000        förre chefen för Sydkustens Marinkommando överste Bo Wranker från Karlskrona. Bo Wranker har brutit ett mångårigt dödläge på Torhamns udde och skapat ett samtalsklimat som möjliggjort byggandet av den nya fågelstationen.

2001        Lasse (Le) Carlsson för sitt energiska arbete med att dokumentera fågeldöden i Blekinge och sitt mångåriga aktiva arbete inom skogsgrupp Ronneby, för sitt engagemang med katastofhjälp åt fåglar och vilt och omsorgsfull inventering av mellanskarv i Bräkne-Hoby skärgård.

2002    Lantbrukare Sven Andersson för att han under hela sin livsgärning på den egna gården tagit hänsyn till
           djur och natur. 

2003    Ivar Tägtström i egenskap av eldsjäl för att bevara och förbättra förutsättningarna  för Blekinges fågelfauna.

  2004    Conny Philipsson, Karlskrona för mer än 25 års arbete med Blekinges ugglor. Främst är det kattugglan som har ringmärkts och studerats. Han har lagt ner ett omfattande arbete inom ramen för Projekt Berguv Blekinge genom att inventera möjliga häcklokaler i länet. Han har dessutom ringmärkt ca 500 berguvsungar i Blekinge, Skåne och Småland.

2005    Tilldelades Hans Wachtmeister, Johannishus för sin anlagda våtmark i Vambåsa.

2006    Roland Olsson för sitt arbete med att få till stånd och genomföra omfattande röjningar av strandängar och före detta betesmark på flera öar i Karlskrona östra skärgård, allt till gagn för både betande djur och ett rikt fågelliv.

2007    Inget pris delades ut