Nötväckan till Skogsgrupp Ronneby

 


Le Carlsson, Jörgen Pisch och Christer Petersson i Skogsgrupp Ronneby tog emot fågelpriset "Nötväckan" av Tony Svensson, ordförande i Blekinges Ornitologiska Förening.
Foto: Mats Olsson

 


Blekinges Ornitologiska Förening delade i måndags ut sitt miljöpris ”Nötväckan” för 12:e gången. I år gick priset (för år 2009) till Skogsgrupp Ronneby för sitt idoga arbete med att sätta upp över 4000 fågelholkar och för sitt arbete med att förhindra exploateringen av Piskabacken, numera klassat som ett s.k. Natura 2000-område. Vidare har gruppen,
genom ett aktivt lobbyarbete, bidragit till bildandet av naturreservatet Wallanders Åbacka, ett 28 hektar stort område med naturskog.

Skogsgrupp Ronneby är en liten idéel miljögrupp som arbetar med olika lokala projekt för att främja den biologiska mångfalden och förbättra förutsättningarna för bl.a. fåglarna. Man arbetar också med
spårkontroller av rovdjursrapporter, man försöker sprida information om naturhänsyn i skogsbruket och tillverkar samt sätter upp fågelholkar i olika storlekar m.m. Gruppen har också en hemsida, www.skogsgruppronneby.se  där man försöker sprida information om sitt arbete och om aktuella frågor.

Priset ”Nötväckan” instiftades av blekingeornitologerna för att uppmuntra till arbete som leder till att fåglarna kan leva vidare och behålla sin roll i ekosystemet. Priset är uppkallat efter Blekinges landskapsfågel.

Nedan kan ni läsa motiveringen för årets pris (som alltid delas ut för prestationer och gärningar gjorda fram till föregående år)

Blekinges Ornitologiska Förenings pris

”NÖTVÄCKAN” 

Blekinges Ornitologiska Förenings mål är att värna om fåglarna och deras biotoper. Fåglarna är en viktig del i ett fungerande ekosystem. I och med den tilltagande exploateringen av mark och vatten samt landskapets förändring riskerar många fågelarter att trängas tillbaka eller helt berövas sitt livsutrymme. För att uppmuntra alla och envar att ”hjälpa” fåglarna så att de kan leva vidare och behålla sin roll i ekosystemet har Blekinges Ornitologiska Förening instiftat ett pris, ”Nötväckan”. Priset är uppkallat efter Blekinges landskapsfågel.

Blekinges Ornitologiska Förening har för år 2009 beslutat tilldela Skogsgrupp Ronneby sitt pris ”NÖTVÄCKAN” med följande motivering:

2009 års Nötväcka går till Skogsgrupp Ronneby för deras arbete med att förbättra förutsättningarna för fåglarna genom tillverkning och uppsättning av holkar. Genom åren har man satt upp mer än 4000 holkar av olika slag och man har även genomfört projekt som visat att med genomtänkta placeringar av holkar så undviker man skador på dessa från t.ex. hackspettar.

         Skogsgruppen har också bidragit till att förhindra exploatering av Piskabacken som numera är klassat som Natura 2000-område. Vidare har gruppen, genom ett aktivt lobbyarbete, bidragit till bildandet av naturreservatet Wallanders Åbacka, ett 28 hektar stort område med naturskog bestående av huvudsakligen gran och bok.

         Blekinges Ornitologiska Förening vill med priset Nötväckan visa vår uppskattning för vad som gjorts, likväl som för pågående arbete, till gagn för fågellivet i länet.”

Blekinges Ornitologiska Förenings pris ”NÖTVÄCKAN” delas ut för12:e gången. Tidigare pristagare är:

1997        Bengt Nordé, för föredömligt agerande i samband med första häckningen av havsörn i

            Blekinge under 1900-talet.

1998        Georg Svensson och Roland Håkansson för skötsel av slåttermader och Alf

            Henriksson för skyddsinitiativ av värdefull skogsmark. Båda områdena ligger i

            anslutning till Bräkneån.

1999        Karl-Olof Pettersson och Bo Jonasson, för föredömligt visad omsorg och aktiv hänsyn i samband med häckningen av två mindre vanliga fågelarter (mindre strandpipare och backsvala).

2000        förre chefen för Sydkustens Marinkommando överste Bo Wranker från Karlskrona.

Bo Wranker har brutit ett mångårigt dödläge på Torhamns udde och skapat ett samtalsklimat som möjliggjort byggandet av den nya fågelstationen.

2001        Lasse (Le) Carlsson för sitt energiska arbete med att dokumentera fågeldöden i

            Blekinge och sitt mångåriga aktiva arbete inom skogsgrupp Ronneby, för sitt

            engagemang med katastofhjälp åt fåglar och vilt och omsorgsfull inventering av

            mellanskarv i Bräkne-Hoby skärgård.

2002    Lantbrukare Sven Andersson för att han under hela sin livsgärning på den egna

            gården tagit hänsyn till djur och natur.

2003    Ivar Tägtström i egenskap av eldsjäl för att bevara och förbättra förutsättningarna

            för Blekinges fågelfauna.

  2004    Conny Philipsson, Karlskrona för mer än 25 års arbete med Blekinges ugglor. Främst
är det kattugglan som har ringmärkts och studerats. Han har lagt ner ett omfattande arbete inom ramen för Projekt Berguv Blekinge genom att inventera möjliga häcklokaler i länet. Han har dessutom ringmärkt ca 500 berguvsungar i Blekinge, Skåne och Småland.

2005    Tilldelades Hans Wachtmeister, Johannishus för sin anlagda våtmark i Vambåsa.

2006    Roland Olsson för sitt arbete med att få till stånd och genomföra omfattande röjningar av strandängar och före detta betesmark på flera öar i Karlskrona östra skärgård, allt till gagn för både betande djur och ett rikt fågelliv.

 

2007    Inget pris delades ut

 

2008    tilldelades priset NCC Roads via platschefen Rune Persson för arbetet, och efterarbetet, med utvinningen i Lörby grustag som skedde med eftertanke och på ett sätt som snarare gynnade fågellivet än skadade det.